Nasza oferta

Świadczymy usługi w zakresie:
- wykonywania terenów zieleni przemysłowej, osiedlowej, przydrożnej i ozdobnej z układaniem dróg i alejek parkowych
- całorocznej pielęgnacji terenów zieleni, drzew i krzewów
- leczenia i konserwacji drzew zabytkowych i pomnikowych
- wycinki i karczowania drzew i krzewów
- rekultywacji gruntów
- budowy stref ochronnych i zielonych ekranów dźwiękochłonnych
- budowy placów zabaw i obiektów sportowych
- budowy i montażu elementów małej architektury
- budowy dróg i placów utwardzonych
- robót ziemnych i odwodnieniowych
- budowy i montażu ogrodzeń zewnętrznych i wewnętrznych
- prac porządkowych i odśnieżania wszelkich nawierzchni
- usług transportowo - sprzętowych oraz podnośnikami koszowymi.

Zapraszamy do współpracy.